Enquête GGS Belgium

De basis van het Generations and Gender Programme is de Generations and Gender Survey, een grootschalige enquête over verschillende socio-demografische thema's.

De onderzochte populatie

De enquête is opgezet als een longitudinaal onderzoek waarbij er drie golven van dataverzameling worden gepland, met een interval van drie jaar, waarbij dezelfde groep mensen telkens opnieuw wordt bevraagd. De populatie is gedefinieerd als de niet geïnstitutionaliseerd bevolking tussen 18 en 79 jaar tijdens de eerste golf. De selectie van niet geïnstitutionaliseerde bevolking sluit mensen die wonen in een instelling, rust- en verzorgingstehuis, gevangenis, ... uit bij de eerste enquête. In de vervolgenquêtes worden deze mensen wel opgenomen. De volledige Belgische bevolking bedroeg 10.666.866 (bron: ADSEI) op het moment van de steekproeftrekking (1 januari 2008). De onderzoekspopulatie bedroeg op dat moment 7.828.470 personen. Dit is 73% van de volledige Belgische bevolking op dat moment.

De representativiteit van de gegevens

Het is van cruciaal belang dat de resultaten van de analyses die worden uitgevoerd op GGS data representatief zijn voor de volledige bevolking, zowel met het oog op het fundamenteel wetenschappelijk alsook het beleidsvoorbereidend onderzoek. Deze representativiteit wordt bekomen op 2 manieren. Enerzijds wordt er gebruik gemaakt van een steekproeftrekking die gebaseerd is op een klassieke toevalssteekproef, met name een gestratificeerde tweetrapssteekproef met het Rijksregister als steekproefkader. In totaal werden op die manier 17836 mensen geselecteerd. Anderzijds werd na het verzamelen van de GGS data de non-response (zowel op niveau van interviews, als op het niveau van items binnen de interviews) uitvoerig geanalyseerd en zo nodig gecorrigeerd door middel van wegingscoëfficiënten.

De vragenlijst

De Generations and Gender Survey heeft als doel het verzamelen van internationaal vergelijkbare gegevens in de verschillende deelnemende landen. Met het oog daarop werd er door de Verenigde Naties een internationaal gestandaardiseerde basisvragenlijst ontwikkeld, de wave 1 core questionnaire. Het uitgangspunt is dat alle deelnemende landen zo veel als mogelijk en zo volledig als mogelijk deze basisvragenlijst implementeren in de vragenlijst voor hun eigen land. De Belgische vragenlijst bestaat uit een contactenblad en 12 thematische modules. De 12 modules zijn in zeer sterke mate gebaseerd op de vragen in de core questionnaire, mits enkele aanpassingen en aanvullingen. Het contactenblad werd niet voorzien in de core questionnaire maar werd wel opgenomen in de Belgische vragenlijst. De informatie in het contactenblad liet ons toe om het veldwerk op de voet op te volgen en de response zeer gedetailleerd te analyseren.

 

Overzicht van de modules in de Belgische GGS vragenlijst

In deze presentatie kan je de structuur en opbouw van de Belgische vragenlijst visueel doorlopen.

 

De volledige vragenlijst die werd gebruikt in België voor wave 1 kan je HIER downloaden

Het veldwerk

Het veldwerk voor de eerste golf van de Belgische GGS liep van februari 2008 tot mei 2010. Het verloop van het veldwerk werd in detail opgevolgd om de efficiëntie van de dataverzameling en de kwaliteit van de verzamelde data te maximaliseren. De interviews werden afgelegd bij de respondenten thuis in een face-to-face interview (CAPI). In totaal werden zo 7.163 volledige interviews bekomen. Een eerste analyse van de resultaten wijst op een hoge betrouwbaarheid en bereidheid tot samenwerken vanwege de respondenten, en zowat alle respondenten gaven aan te willen deelnemen aan het vervolgonderzoek.